Christian Bonkowski

  • Fraunhofer IAIS, IT-Administrator
  • Bonn
  • Research